นิทรรศการ

ที่ นิทรรศการ สถานที่
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร Sc.B1 ชั้น 3
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร Sc.B1 ชั้น 3
3. การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร Sc.B1
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา ลานกิจกรรม ใต้อาคาร Sc.B3
5. ความน่าจะเป็นทางสถิติ ลานกิจกรรมระหว่างอาคาร Sc.B1 กับ Sc.B3
6. นิทรรศการคณิตศาสตร์ ลานกิจกรรมระหว่างอาคาร Sc.B1 กับ Sc.B3
7. จุลินทรีย์มีชีวิต ห้อง Sc.B1112
8. ชีวิตชีวาแห่งพืชและสาหร่าย ห้อง Sc.B1112
9. ผองเพื่อนสัตว์และปรสิต ห้อง Sc.B1112
10. ผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ลานกิจกรรมระหว่างอาคาร Sc.B1 กับ Sc.B3
11. เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลานชั้น 1 อาคาร Sc.B2
12. เพลย์พอร์ตสวนน้ำอุดรธานี ลานกิจกรรมระหว่างอาคาร Sc.B1 กับ Sc.B3
13. การตรวจหมู่โลหิต ลานกิจกรรม ใต้อาคาร Sc.B3
14. โรคและภัยที่มาจากขยะ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร Sc.B3
15. อาหารเพื่อสุขภาพ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร Sc.B3
16. ฟิสิกส์ในห้องมืด ห้อง Sc.B1111
17. การยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี เวทีด้านข้าง Sc.B1
18. บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด (เครื่องบิน) ลานด้านหน้า อาคาร Sc.B2
19. การแสดงการบินพารามอเตอร์ จากชมรมกีฬาทางอากาศอินทรีอีสาน จ.อุดรธานี บริเวณโดยรอบ มรภ.อุดรธานี สามพร้าว