กิจกรรมอบรมวิชาการ

ที่ เรื่องที่อบรม
1. อบรมวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบื้องต้น