งานวิจัย

ขวัญชัย สุขแสน ณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ และ มนัสนันท์ จันโท, “มักคุเทศก์พกพาสำหรับการท่องเที่ยว(Portable Guide System for Traveling)”,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (The 10th National Conference on Computer and Information Technology : NCCIT 2014 ), หน้าที่ 276-280. (ภูเก็ต,8-9 พฤษภาคม 2557)

ขวัญชัย สุขแสน และ พนารัตน์ ศรีเชษฐา, การแปลงโน้ตดนตรีไทยให้อยู่ในรูปโครงสร้างของโน้ตดนตรีสากลโดยอาศัยมิวสิคเอ็กซ์เอ็มแอล (Converting Thai Music Note in Form of Structure of Western Music Note Based on MusicXML)”, The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 : ICSEC 2016 , หน้าที่ 549-554. (เชียงใหม่, 14-17 ธันวาคม 2559)

พนารัตน์ ศรีเชษฐา ขวัญชัย สุขแสน สุกัญญา พรมมา และ ช่อลดา มายอด, “การวินิจฉัยโรคยางพาราโดยใช้ตัววัดความคล้ายคลึงบนคุณลักษณะอาการของส่วนย่อย (Rubber Disease Diagnosis using Similarity Measure on Symptoms of Sections)”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม”(The 7th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group: NCSAG 2016), หน้าที่ 603-608, พ.ศ. 2559. (พระนครศรีอยุธยา, 7-8 กรกฎาคม 2559)

ขวัญชัย  สุขแสน พนารัตน์ ศรีเชษฐา วรรณิสา ไสหล้า และจักกฤษณ์  ไชยวรรณ, “ระบบวิเคราะห์สายพันธุ์ของไก่แจ้ผ่านการเลือกและประกอบชิ้นส่วนภาพจำลองลักษณะตัว และสี (Analysis System of Bantam Breeds through Choosing and Assembly Pieces Model of Looks and Color)”,, The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 : ICSEC 2016 , หน้าที่ 537-542. (เชียงใหม่, 14-17 ธันวาคม 2559)

เบญจวรรณ ศรีลารัตน์ นิตยา กะกุลพิมพ์ นัฐพงษ์ ดีเสียง และ ขวัญชัย สุขแสน, “ระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ”, การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้าที่ , 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2560.

About the author