ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ อุดรธานี (12 กันยายน 2562)

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ อุดรธานี” วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงทะเบียนได้ที่: http://academic.udru.ac.th/~mongkhon/ai-smartcity/

  • ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
(Artificial Intelligence Technology for Driving Smart City)

  •  รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ

ความท้าทายของปัญญาประดิษฐ์กับแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ
(Challenges of Artificial Intelligence and Smart City
Platform)

0-AI-Smart-City-Poster-2-web

เรียบเรียง เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1 และ ป.2 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.2 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)
- มงคล ทะกอง และอาทร นกแก้ว (2562). เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2. หนังสือเรียน สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

comp_p2

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)
- มงคล ทะกอง  (2561). เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1. หนังสือเรียน สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

comp_p1

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 (25-26 ตุลาคม 2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

http://ntbac2018.udru.ac.th/

LED_ntbac2018

การใช้งาน application กับกิจกรรมการเรียนรู้สถานการ์ณจริง วิชาIT 2/2560

กรณีศึกษา พร้อมกับอธิบายรายละเอียดลักษณะสถานการณ์นั้นด้วย application on mobiles

ตัวอย่างกิจกรรมนักศึกษาทำได้ดีมากครับ กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแชร์ภาพร่วมกัน, ตัวอย่างบ้านจำลอง พร้อมการตกแต่งผ่าน AR/VR, ประชุมออนไลน์ ผ่านเครือข่าย (Video conference), และอื่นๆ เช่น

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2560

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 img_udru_intro_03

E-Learning วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning) (GE40004) อ.มงคล ทะกอง

http://classit.udru.ac.th/

บรรยากาศการสอบหลังเรียน(ออนไลน์)

หมู่เรียน 01 และ 02