ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999

อีเมล:  localarts.udru@gmail.com

QR-Code website: