อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

  • อาจารย์ฐากูร สรวงศ์สิริ                                สาขาเชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาการพัฒนา
  • อาจารย์สุนิตย์ เหมนิล                                  สาขาเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
  • ผศ.ดร.ไกรฤกษ์  ศิลาคม                              สาขาเชี่ยวชาญปรัชญาและศาสนา
  • ผศ.พลอยระดา ภูมี                                      สาขาเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ  ทะกอง              สาขาเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ