เรียนอะไรบ้าง

รูปแบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์สหวิทยาการ จุดประกายความคิด  สู่การเป็น นักพัฒนายุคใหม่